Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6627
Title: Báo chí Thái Nguyên với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngân
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Thái Nguyên;Bảo tồn;Giá trị văn hóa;Dân tộc thiểu số;Đông Bắc
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng báo chí Thái Nguyên với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS vùng Đông Bắc Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa DTTS vùng Đông Bắc Việt Nam trên báo chí Thái Nguyên trong thời gian tới.
Description: 147 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6627
Appears in Collections:LV chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI KIM NGAN.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.