Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6621
Title: Giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Phạm, Thị Mai Lan
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Giáo dục;Lý luận chính trị;Bồi dưỡng chính trị;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục lý luận chính trị và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Nghiên cứu thực trạng giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ở Tỉnh Phú Thọ hiện nay; Đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ở Tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6621
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Mai Lan.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.