Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6620
Title: Giáo dục tính tích cực chính trị cho sinh viên các trường đoàn thể ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thùy Duyên
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục chính trị;Sinh viên;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về giáo dục tính tích cực chính trị cho sinh viên; Khảo sát thực trạng giáo dục tính tích cực chính trị cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam hiện nay; Dự báo một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục tính tích cực chính trị cho sinh viên các trường đoàn thể ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6620
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Duyen.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.