Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6619
Title: Năng lực lãnh đạo của đảng ủy đối với chính quyền cấp xã tại huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thành Long
Advisor: Đoàn, Triệu Long
Keywords: Lãnh đạo;Chính quyền cấp xã;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, của Đảng ủy đối với chính quyền xã; Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra về năng lực lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền cấp xã ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền xã ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
Description: 93tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6619
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYỄN THÀNH LONG.pdf728.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.