Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6610
Title: Báo mạng điện tử với vấn đề tuyên truyền pháp luật cho doanh nhân Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo: VnExpress.net; Baophapluat.vn; Dddn.com.vn, năm 2015)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Báo mạng điện tử;Tuyên truyền;Pháp luật;Doanh nhân;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về báo mạng điện tử với tuyên truyền pháp luật cho doanh nhân; Phân tích những yếu tố tác động, thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo mạng điện tử trong tuyên truyền pháp luật cho doanh nhân, qua khảo sát Baophapluat.vn; VnExpress.net; Dddn.com.vn; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của báo mạng điện tử trong tuyên truyền pháp luật cho doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6610
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thu Hương.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.