Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6609
Title: Xu hướng phát triển báo chí điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo Dân trí, Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam từ tháng 6/2013 - 6/2014)
Authors: Nguyễn, Thế Anh
Advisor: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Báo chí điều tra;Báo mạng điện tử;Việt Nam;Bạn đọc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Xác định cơ sở lý luận của loại hình điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử; Khảo sát, phân tích những thành công cũng như hạn chế của các tác phẩm điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo điện tử Dân trí, Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014; Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả điều tra theo đơn thư bạn đọc trên các báo chọn khảo sát nói riêng, báo mạng điện tử nói chung ở Việt Nam hiện nay.
Description: 115tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6609
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh The.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.