Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6594
Title: Báo in với vấn đề đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu hai trường hợp báo Nhân dân, Quân đội nhân dân năm 2017)
Authors: Đỗ, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo in;Đấu tranh;Tự diễn biến;Tự chuyển hóa;Tư tưởng chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu, luận văn khảo sát thực trạng báo in với vấn đề đấu tranh chống "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" về tư tưởng chính trị, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" về tư tưởng chính trị trên báo in hiện nay.
Description: 168 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6594
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO THI HUYEN.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.