Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6586
Title: Khai thác thông tin từ mạng xã hội cho bài điều tra trên báo Pháp luật xã hội, Tuổi trẻ, Lao động (Khảo sát trên mạng xã hội Facebook, Zalo, từ năm 2014 - 2015)
Authors: Vũ, Văn Giang
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Khai thác;Thông tin;Mạng xã hội;Điều tra;Báo chí
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý thuyết về mạng xã hội, báo chí điều tra và báo chí trong việc khai thác thông tin từ mạng xã hội; Khảo sát, phân tích đánh giá, nhận xét bước đầu thực trạng của báo chí trong việc khai thác thông tin từ mạng xã hội. Chỉ ra xu hướng khai thác và sử dụng thông tin từ mạng xã hội của báo chí, đặc biệt là phục vụ đề tài điều tra; Đề xuất các giải pháp để khai thác và sử dụng hiệu quả tích cực, chất lượng thông tin từ mạng xã hội cho bài điều tra.
Description: 135tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6586
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Van Giang.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.