Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6581
Title: Vấn đề tổ chức thông tin hai phiên bản trong một tòa soạn tạp chí chuyên ngàn (Khảo sát hai tạp chí: Tia sáng, Tài nguyên và Môi trường)
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Tổ chức;Thông tin;Tòa soạn;Tạp chí chuyên ngành
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hình thành hệ thống khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu, thiết lập cơ sở lí luận – thực tiễn của vấn đề tổ chức thông tin cho tạp chí tòa soạn hội tụ tạp chí in và tạp chí điện tử cho tạp chí Tia sáng, và tạp chí TN&MT; Khảo sát thực trạng cách thức tổ chức thông tin trong tòa soạn hai phiên bản tạp chí in và tạp chí điện tử của của tạp chí Tia sáng, và tạp chí TNMT. Công việc khảo sát sẽ nêu rõ được những ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân và mối quan hệ hỗ trợ thông tin tuyên truyền của hai loại hình trong cách thức tổ chức thông tin của tạp chí Tia sáng, và tạp chí TN&MT; Phát hiện vấn đề và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin cho tòa soạn hội tụ tạp chí chuyên ngành của tòa soạn tạp chí Tia sáng, và tạp chí TN&MT, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các tạp chí khác.
Description: 134tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6581
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Toan.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.