Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6578
Title: Kỹ năng nghề nghiệp của phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát tại Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh)
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Nga
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Kĩ năng;Nghề nghiệp;Phóng viên;Truyền hình;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những khái niệm liên quan đến đề tài như kỹ năng, kỹ năng nghề nghiệp, phóng viên truyền hình, kỹ năng nghề nghiệp của phóng viên truyền hình; tiến hành tổng quan tình hình nghiên cứu các tài liệu, công trình khoa học đã công bố có nội dung gần gũi với mục đích nghiên cứu; Khảo sát thực tiễn hoạt động của phóng viên truyền hình, phân tích sâu vào những kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu và những vấn đề đặt ra; Đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của phóng viên truyền hình trong thời gian tới.
Description: 144tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6578
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Nga.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.