Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6577
Title: Quản lý và phát triển tạp chí chuyên ngành của các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các tạp chí của Tập đoàn TKV, PVN, EVN từ tháng 6/2014 - 6/2016)
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Quản lí;Phát triển;Tạp chí chuyên ngành;Tập đoàn kinh tế Nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa các khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; Đánh giá thực trạng, phân tích chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý và phát triển Tạp chí chuyên ngành của các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển Tạp chí chuyên ngành của các Tập đoàn kinh tế nhà nước thời gian tới.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6577
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Linh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.