Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6569
Title: Báo in Việt nam với vấn đề phản biện xã hội về đổi mới giáo dục (Khảo sát các báo: Nhân dân, Tuổi trẻ, Giáo dục và Thời đại, từ tháng 6/2012 - tháng 6/2014)
Authors: Nguyễn, Lê Ngọc Trâm
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo in;Phản biện xã hội;Đổi mới;Giáo dục;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đánh giá thực trạng vai trò phản biện xã hội của báo in trong công tác đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay thông qua khảo sát thực trạng thông tin về vấn đề này trên các báo giáo dục thời đại, Nhân dân, Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin phản biện trên báo chí về vấn đề liên quan.
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6569
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Le Ngoc Tram.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.