Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6566
Title: Kỹ năng nhà báo điều tra Việt nam trong môi trường truyền thông số (Chọn 8 nhà báo có kinh nghiệm để khảo sát, phỏng vấn, phân tích kỹ năng qua một số đề tài điều tra họ đã thực hiện trong năm 2015-2016)
Authors: Hồ, Thị Hải Hà
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Kĩ năng;Nhà báo;Điều tra;Truyền thông số
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về kỹ năng nhà báo điều tra trong môi trường truyền thông số hiện nay; Khảo sát thực trạng nhóm kỹ năng nhà báo điều tra Việt Nam thông qua nghiên cứu 8 trường hợp nhà báo điều tra tiêu biểu; Đề xuất giải pháp phát triển kỹ năng nhà báo điều tra Việt Nam, đáp ứng yêu cầu và thách thức của môi trường tác nghiệp có sự phát triển về khoa học, công nghệ hiện nay.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6566
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Hai Ha.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.