Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6562
Title: Truyền hình Internet với công tác truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu hiện nay
Authors: Trần, Thị Thu Hằng
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Truyền hình;Internet;Truyền thông;Thương hiệu;Nông sản;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu truyền hình intenet với việc truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu hiện nay; Phân tích, đánh giá thực trạng truyền hình Internet với công tác truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu hiện nay; Phân tích các nhân tố tác động đến truyền hình Internet với công tác truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu hiện nay. Từ đó dự báo xu hướng biến đổi của vấn đề nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả truyền hình Internet với vai trò truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu trong thời gian tới.
Description: 113 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6562
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thu Hang.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.