Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6549
Title: Nhận diện công chúng báo chí ở khu vực nông thôn, miền núi và biển đảo tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Phương Loan
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhận diện;Công chúng;Báo chí;Nông thôn;Miền núi;Biển đảo;Quảng Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khảo sát thực trạng công chúng báo chí ở khu vực nông thôn, miền núi và biển đảo tỉnh Quảng Ninh, luận văn nêu ra những thành công và hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp báo chí Quảng Ninh nói riêng và báo chí cả nước viết về Quảng Ninh nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhóm công chúng này.
Description: 157 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6549
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Phuong Loan.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.