Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6544
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Thị Tố Quyên
Keywords: Việc làm;Lao động;Nông thôn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Chỉ ra các yếu tố tác động đến vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Description: 110 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6544
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ANH TUẤN.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.