Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/653
Title: Phát triển du lịch bền vững ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hiện nay
Authors: Bùi, Thị Hương
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Phát triển;Du lịch;Bền vững;Nho quan;Ninh Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững; Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở huyện Nho Quan giai đoạn 2006-2013; Đề xuất các giải pháp cho phát triển du lịch bền vững ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình từ nay đến năm 2020.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/653
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Huong.pdf757.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.