Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6498
Title: Báo chí Quảng Ninh truyền thông về ngành công nghiệp than (Khảo sát từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017)
Authors: Vũ, Bảo Long
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Quảng Ninh;Truyền thông;Ngành công nghiệp;Than
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: Khái niệm, vai trò của báo chí với việc truyền thông về ngành công nghiệp than; quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước…; Khảo sát thực trạng báo chí Quảng Ninh truyền thông về ngành công nghiệp than từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017, trên cơ sở đó rút ra những đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng truyền thông về ngành công nghiệp than trên báo chí Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6498
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ BẢO LONG.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.