Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6497
Title: Báo mạng điện tử truyền thông về chứng tự kỷ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Bích Phượng
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Báo mạng điện tử;Truyền thông;Bệnh Tự kỉ;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. Cụ thể tìm hiểu các khái niệm liên quan như báo mạng điện tử, truyền thông, chứng tự kỷ; vai trò của báo mạng điện tử truyền thông về chứng tự kỷ; nội dung, phương thức, hình thức truyền thông về chứng tự kỷ; nguyên tắc truyền thông về chứng tự kỷ...; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông về chứng tự kỷ trên các từ báo khảo sát; phân tích nguyên nhân thành công, hạn chế trong việc truyền thông về chứng tự kỷ; Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng truyền thông về chứng tự kỷ trên báo mạng điện tử Việt Nam.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6497
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Bich Phuong.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.