Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6496
Title: Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông văn hóa ở Việt Nam và Hàn Quốc - từ góc nhìn quản lý truyền thông (Khảo sát mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo, KakaoStory 6 tháng đầu năm 2017)
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Truyền thông;Văn hóa;Việt Nam;Hàn Quốc;Quản lí truyền thông
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tìm hiểu về mạng xã hội và truyền thông văn hóa, mối liên hệ giữa mạng xã hội và truyền thông văn hóa, qua đó khái quát, hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến quản lý mạng xã hội trong truyền thông văn hóa ở Việt Nam và Hàn Quốc; Tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích đánh giá thực trạng, thành công, hạn chế, nguyên nhân của việc sử dụng mạng xã hội trong truyền thông văn hóa ở hai trường hợp cụ thể là Việt Nam và Hàn Quốc; thông qua khảo sát 3 mạng xã hội phổ biến là Facebook, YouTube, Instagram và một mạng xã hội nội bộ (Việt Nam là Zalo và Hàn Quốc là KakaoStory); Đề xuất hệ thống những giải pháp nhằm góp phần đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lýmạng xã hội trong truyền thông văn hóa tại Việt Nam nhằm đạt được hiệu quả và hiệu lực truyền thông tối đa tới xã hội.
Description: 159tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6496
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THÙY VÂN.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.