Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6490
Title: Báo chí với việc phát hiện, điều tra các vụ án oan, sai tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp một số vụ án oan, sai điển hình)
Authors: Trịnh, Phong Chương
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Điều tra;Án oan;Án sai;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến đề tài: Các khái niệm công cụ, vai trò của báo chí điều tra, đạo đức báo chí; Luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơ quan báo chí, nhà báo tham gia phát hiện điều tra các vụ án oan sai hiện nay thông qua trường hợp các vụ án oan sai điển hình, từ đó chỉ ra những thành công hoặc hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó; Luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kỹ năng và đạo đức của nhà báo, vai trò của cơ quan quản lý báo chí trong việc phát hiện, điều tra các vụ án oan sai tại Việt Nam.
Description: 164tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6490
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRỊNH PHONG CHƯƠNG.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.