Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6487
Title: Báo chí địa phương khu vực miền núi phía bắc với vấn đề phát triển khoa học và công nghệ hiện nay (Nghiên cứu hai trường hợp Phú Thọ, Tuyên Quang năm 2016)
Authors: Trần, Bích Hạnh
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Báo chí;Địa phương;Miền núi phía Bắc;Phát triển;Khoa học;Công nghệ
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của báo chí địa phương khu vực miền núi phía Bắc thông qua 2 trường hợp (tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang) bằng việc thiết kế bảng mã và phân tích mặt báo, tác phẩm báo chí. Từ đó thấy được những thành công, hạn chế báo chí của 2 địa phương với vấn đề thông tin truyền thông phục vụ phát triển KH&CN; Điều tra xã hội học công chúng báo chí bằng bảng anket, phỏng vấn sâu để tiếp thu ý kiến của các nhà quản lý, lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí, công chúng làm cơ sở để phân tích, đánh giá; Từ khảo sát, đề xuất giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của báo chí địa phương khu vực miền núi phía Bắc với vấn đề phát triển KH&CN trong thời gian tới.
Description: 143tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6487
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Bich Hanh.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.