Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6473
Title: Đồ họa trong chương trình về kinh tế trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Đồ họa;Chương trình;Kinh tế;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những khái niệm liên quan đề tài như đồ họa, đồ họa trên truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình về kinh tế trên truyền hình, từ đó đưa ra đặc điểm của đồ họa trên truyền hình, tiêu chí đánh giá về đồ họa trong các chương trình kinh tế trên truyền hình và ưu/nhược điểm của việc sử dụng đồ họa trên truyền hình; Trình bày, phân tích thực trạng đồ họa trong các chương trình về kinh tế trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Đưa ra những đánh giá cơ bản về chất lượng của của đồ họa thông qua việc khảo sát, phân tích, thống kê so sánh. Từ đó chỉ ra những điểm đã đạt được và hạn chế còn tồn tại của việc sử dụng đồ họa trong các chương trình; Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa trong các chương trình về kinh tế trên truyền hình.
Description: 150tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6473
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThuTrang.pdf4.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.