Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6472
Title: Quản lý bình luận trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên 3 tờ báo: Dân trí, Tuổi Trẻ Online, VnExpress.net trong năm 2016)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí;Bình luận;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài: Làm rõ các khái niệm công cụ, nêu ra vai trò, đặc điểm, phương thức của việc quản lý bình luận trên báo mạng điện tử cũng như cơ sở chính trị - pháp lý đối với việc quản lý; Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý bình luận trên báo mạng điện tử Việt Nam thông qua 3 tờ báo thuộc diện khảo sát; đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý bình luận; Từ những kết quả khảo sát, luận văn sẽ nêu ra các vấn đề đang tồn tại, qua đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý bình luận trong thời gian tới.
Description: 146tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6472
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.