Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6466
Title: Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thùy
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Ngoại giao;Vận dụng;Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2019
Publisher: H : Chính trị Quốc gia
Abstract: Nghiên cứu nội dung cơ bản của phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp tục vận dụng vào xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đáp ứng được yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6466
ISBN: 9786045749197
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vận dụng phương pháp ngoại giao HCM.pdf6.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.