Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6461
Title: Truyền thông phát triển - Truyền thông dân tộc: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Nghiên cứu trường hợp vùng Tây Bắc, Việt Nam)/ B.s.: Đặng Thị Thu Hương (ch.b.), Mai Quỳnh Nam, Nguyễn Thành Lợi...
Keywords: Truyền thông;Dân tộc;Tây Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày về phát triển bền vững, phát triển vùng và chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Truyền thông phát triển, truyền thông dân tộc và vai trò của báo chí. Báo chí truyền thông dành cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc dưới góc độ kênh truyền. Truyền thông phát triển và truyền thông dân tộc dành cho đồng bào Tây Bắc từ góc nhìn thông điệp...
Description: 355tr. : bảng, hình vẽ
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6461
ISBN: 9786049683220
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
truyền thông phát triển truyền thông dân tộc.pdf13.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.