Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6460
Title: Tập tình huống pháp luật và quản lý hành chính nhà nước (Dùng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Authors: Nguyễn, Thị Ngoc Hoa
Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Pháp luật;Hành chính nhà nước;Quản lí
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một số vấn đề chung của việc biên soạn tập tình huống quản lý nhà nước về hành chính, kinh tế, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, khiếu nại, tố cáo; Tình huống pháp luật và quản lý nhà nước về hành chính, kinh tế, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, khiếu nại, tố cáo
Description: 199 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6460
ISBN: 9786045750438
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tập tình huống pháp luật và quản lý hành chính nhà nước.pdf5.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.