Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/646
Title: Nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Nguyễn, Lệ Hương
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Khu công nghiệp;Hưng Yên
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp nói riêng; Phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên, chỉ ra những mặt ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của nó; Đề xuất quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/646
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Le Huong.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.