Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6456
Title: Giáo trình tư tưởng Quân sự Hồ Chí Minh (Dùng cho đào tạo cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Authors: Vũ, Quang Ánh
Keywords: Giáo trình;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Quân sự
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội : Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương, đề cập đến bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng quân sự Hồ chí Minh; Nội dung tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
Description: 182 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6456
ISBN: 9786049623325
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình tư tưởng quân sự HCM.pdf5.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.