Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6448
Title: Quản lý truyền thông về bảo vệ môi trường trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh (Khảo sát từ tháng 7/2016 đến 6/2017)
Authors: Nguyễn, Đức Minh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí;Truyền thông;Bảo vệ môi trường;Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý truyền thông về BVMT trên Đài PTTH; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý truyền thông về BVMT của Đài PTTH Bắc Ninh; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý truyền thông về vấn đề BVMT của Đài PTTH Bắc Ninh.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6448
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ĐỨC MINH.pdf905.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.