Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6445
Title: Đối ngoại Việt Nam - truyền thống và hiện đại: Sách tham khảo
Authors: Nguyễn Mạnh, Hùng
Phạm Minh, Sơn (đồng chủ biên)
Keywords: Đối ngoại;Việt Nam;Truyền thống;Hiện đại
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách gồm 4 chương: trình bày khái quát truyền thống ngoại giao Việt Nam qua các thời kỳ từ thuở dựng nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945; phân tích đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta; khái quát về thực tiễn hoạt động đối ngoại vô cùng sinh động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay.
Description: 220tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6445
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
đối ngoại việt nam truyền thống và hiện đại.pdf5.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.