Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6443
Title: Breaking news trên báo mạng điện tử hiện nay (Khảo sát Dân Trí, VNExpress, Kenh14.vn, CNN.com washingtontimes.com)
Authors: Nguyễn, Anh Thư
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phải thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây: Một là, hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến Breaking News: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Breaking News trên báo mạng điện tử, ưu thế của việc đăng tải Breaking News,…; Hai là, khảo sát, phân tích thực trạng Breaking News trên báo mạng hiện tử hiện nay thông qua 5 tờ báo mạng điện tử; đánh giá những thành công và hạn chế của Breaking News trên báo mạng điện tử; Ba là, rút ra bài học và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Breaking News trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6443
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh Thư.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.