Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6438
Title: Dân số và phát triển ở Việt Nam
Authors: Gubry, Patrick
Nguyễn Hữu, Dũng
Phạm Thúy, Hương
Keywords: Dân số;Phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Thế giới ; Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Abstract: Đề cập tới mối quan hệ dân số - phát triển ở Việt Nam, những biến động dân số, sự phân bố địa lí dân số và di dân, dân số và nguồn nhân lực, môi trường, môi trường và mất cân bằng dân số, tương lai dân số và nguồn dữ liệu dân số Việt Nam
Description: 716tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6438
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dan so va phat trien o Viet Nam.pdf20.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.