Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6437
Title: Dân số và phát triển một số vấn đề cơ bản = Population and development some principal issues
Keywords: Dân số;Phát triển;Chính sách;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Những thông tin cơ bản về các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển: một số kiến thức nhân khẩu học; mối quan hệ giữa dân số với các quá trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Các tri thức về chính sách dân số và quản lí chương trình dân số ở Việt Nam và trên thế giới
Description: 249tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6437
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dân số và phát triển một số vấn đề cơ bản.pdf11.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.