Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6429
Title: Giáo trình lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho đào tạo cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo trình;Lịch sử
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội : Lý luận chính trị
Abstract: Giáo trình gồm 8 chương: trình bày bối cảnh lịch sử - xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam - Nguồn gốc tiên quyết hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Tinh hoa văn hóa nhân loại với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin - nguồn gốc quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của nhân tố chủ quan đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh;...
Description: 190 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6429
ISBN: 9786049623318
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình lịch sử tư tưởng HCM.pdf6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.