Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6425
Title: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo
Authors: Trần, Hải Minh
Phạm, Hương Trà
Keywords: Báo chí;Đạo đức;Giáo dục;Sinh viên
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội : Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương, đề cập đến một số vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí; thực trạng và những vấn đề đặt ra về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay; Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay
Description: 175 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6425
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV.pdf6.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.