Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6421
Title: Thông tin an ninh văn hóa trên báo chí công an nhân dân (khảo sát trên báo Cảnh sát toàn cầu online và Truyền hình Công an nhân dân từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016)
Authors: Lã, Bích Thủy
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Thông tin;An ninh;Văn hóa;Báo chí;Công an nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ vai trò của báo chí trong việc đăng tải các thông tin về an ninh văn hóa, luận văn tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin về an ninh văn hóa trên báo chí Công an nhân dân, chỉ ra những thành tựu cũng như những hạn chế của nó; Từ đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin an ninh văn hóa trên các báo công an nhân dân nói chung và báo chí trong diện khảo sát nói riêng trong thời gian tới
Description: 152tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6421
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La Bich Thuy.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.