Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/642
Title: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho công nhân lao động khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Trần, Hải Hà
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Công tác;Giáo dục chính trị;Tư tưởng;Công nhân;Khu chế xuất;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho công nhân lao động ở khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho công nhân lao động khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/642
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Hai Ha.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.