Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6418
Title: Vấn đề áp dụng bức tường phí trên báo mạng điện tử Vietnamplus
Authors: Hoàng, Lê Thanh Hà
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo mạng điện tử;Bức tường;Phí
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa các quan niệm cơ bản về báo mạng điện tử và bức tường phí trên báo mạng điện tử: khái niệm, vai trò, phân loại bức tường phí; khái quát bức tranh áp dụng bức tường phí trên báo mạng điện tử thế giới và giới thiệu những mô hình áp dụng bức tường phí thành công; Khảo sát cuộc thử nghiệm áp dụng bức tường phí trên Vietnamplus Mobile, từ đó chỉ ra thuận lợi, khó khăn và triển vọng của việc áp dụng bức tường phí trên Vietnamplus; Rút ra bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và giải pháp cho vấn đề áp dụng bức tường phí trên Vietnamplus trong thời gian tới.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6418
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Le Thanh Ha.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.