Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6412
Title: Mười khái niệm lớn của xã hội học
Authors: Cazeneuve, Jean
Keywords: Xã hội học;Khái niệm
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Thanh niên
Abstract: Giới thiệu những khái niệm cơ bản của xã hội học: Tổ chức xã hội; Nền văn minh; Xã hội và nhận thức. Loại hình học; Tính chất cổ sơ; Thuyết tiến hóa; Hoạt động của các xã hội: vai trò và địa vị; Phân tầng; Các giai cấp trong xã hội; Tính cơ động của xã hội
Description: 286tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6412
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 khái niệm lớn của xã hội học.pdf7.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.