Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6407
Title: Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Đức, Đạt
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Biện chứng
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày cơ sở thực tiễn và lí luận hình thành nên tư tưởng biện chứng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích một số nội dung cơ bản của quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc vận dụng tư tưởng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vào công cuộc đổi mới của nước Việt Nam
Description: 311tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6407
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tư tưởng biện chứng HCM.pdf6.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.