Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6402
Title: Mỹ học Mác - Lênin: Dùng cho hệ sau đại học ngành văn hóa nghệ thuật
Authors: Đỗ Huy
Keywords: Mĩ học Mác - Lênin
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, các quan hệ thẩm mỹ của con người, các khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ trong mỹ học Mác - Lênin
Description: 469tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6402
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MyhocMLN.pdf10.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.