Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6393
Title: Hoạt động quan hệ công chúng của Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Khảo sát từ năm 2012 đến năm 2016)
Authors: Vũ, Thị Thùy Dương
Advisor: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Quan hệ công chúng;Bảo hiểm;Tiền gửi;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động QHCC của BHTGVN; Khảo sát thực trạng hoạt động QHCC của BHTGVN từ năm 2012 đến năm 2016 và nêu rõ những vấn đề đặt ra; Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động QHCC của BHTGVN trong thời gian tới.
Description: 124 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6393
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ THÙY DƯƠNG.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.