Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6391
Title: Quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang trên báo chị địa phương
Authors: Trần, Thu Thảo
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quảng bá;Du lịch;Văn hóa;Bắc Giang;Báo địa phương
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và tầm quan trọng của báo chí truyền thông với vai trò là một công cụ của PR (Quan hệ công chúng) trong việc quảng bá du lịch văn hóa địa phương; thực trạng trong việc quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang trên hệ thống báo chí địa phương thông qua khảo sát một số tờ báo địa phương. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch văn hóa của tỉnh Bắc Giang qua hệ thống báo chí địa phương trong thời gian tới.
Description: 113 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6391
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thu Thảo.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.