Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6389
Title: Hoạt động truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội của các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh (khảo sát Mẹ bé Hoàng Gia, Vietcare, Green Field)
Authors: Trần, Thu Dung
Advisor: Đỗ, Chí Nghĩa
Keywords: Truyền thông;Thương hiệu;Mạng xã hội;Công ty dịch vụ;Chăm sóc;Phụ nữ mang thai;Trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những lý luận, thực tiễn đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng hoạt động truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội của các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh (khảo sát Mẹ bé Hoàng Gia, Vietcare, Green Field); những tác động tích cực và tiêu cực trong việc truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội đối với các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh nói riêng và xã hội nói chung; Những giải pháp ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động truyền thông thương hiệu của các công ty dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai có hiệu quả, ý nghĩa đối với xã hội.
Description: 130 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6389
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THU DUNG.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.