Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6388
Title: Quản trị truyền thông nội bộ trong các cơ quan báo chí của lực lượng Công an nhân dân (Khảo sát Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017)
Authors: Trần, Quốc Duy
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản trị truyền thông;Cơ quan;Báo chí;Công an nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về truyền thông và truyền thông nội bộ, luận văn khảo sát thực trạng truyền thông nội bộ trong 2 cơ quan báo chí là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông nội bộ trong các cơ quan báo chí thuộc lực lượng công an nhân dân.
Description: 132 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6388
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN QUOC DUY.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.