Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6387
Title: Xử lý khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp hàng tiêu dùng ở Việt Nam
Authors: Trần, Quang Minh
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Xử lí;Khủng hoảng;Truyền thông;Doanh nghiệp;Hàng tiêu dùng;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng xử lý khủng hoảng truyền thông của một số doanh nghiệp hàng tiêu dùng ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp hàng tiêu dùng trong thời gian tới.
Description: 131 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6387
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Tran Quang Minh.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.