Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6376
Title: Chất lượng xuất bản Tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu, Hoài
Advisor: Phạm Văn, Thấu
Keywords: Xuất bản;Tạp chí Kiểm tra;Chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận về chất lượng xuất bản tạp chí, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng; đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất bản Tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6376
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hoai.pdf753.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.