Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6367
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Phú Thọ hiện nay
Authors: Phạm, Tùng Dương
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Cán bộ;Tham mưu;Phú Thọ
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Phú Thọ hiện nay và nêu một số kinh nghiệm; Đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Phú Thọ trong thời gian tới.
Description: 93tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6367
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM TÙNG PHƯỢNG.pdf861.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.