Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6363
Title: Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Anh
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Phát triển;Đảng viên;Doanh nghiệp ngoài Nhà nước;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của quận; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nguyên nhân và kinh nghiệm; Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6363
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN VĂN ANH.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.